Matkaehdot

Travelinman  RYHMÄEHDOT (voimassa 1.11.2017 alkaen)

Ryhmäksi katsotaan vähintään 10 henkilön muodostama seurue, joka varataan samoin järjestelyin ja jonka maksut hoidetaan yhdellä laskulla ryhmän yhteyshenkilön pyynnöstä Travelinman:n kautta. Mikäli ryhmän jäsenet matkustavat osana Travelinman:n yleisessä myynnissä olevaa matkaa tai ryhmän jäsenet varaavat ja maksavat matkan suoraan Travelinman:lle, noudatetaan näissä tapauksissa Yleisiä valmis- matkaehtoja (YVE) ja Travelinman:n lisä- ja erityisehtoja.

Matkatarjous / vahvistus

Ryhmän hyväksymästä matkatarjouksesta ilmenee matkan hintaan sisältyvät palvelut ja niihin liittyvät maksu- ja peruutusehdot sekä muut toimintaohjeet. Mikäli tarjouksessa / vahvistuksessa olevat ehdot poikkeavat alla olevista ehdoista, noudatetaan tarjouksen / vahvistuksen ehtoja ja toimintaohjeita.

Ryhmän yhteyshenkilö sopii matkajärjestelyistä ryhmän jäsenten puolesta ja heitä sitovasti. Toimitamme yhteyshenkilölle tarjouksen lisäksi erillisen matkavahvistuksen. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille matkaohjelman, matkan hintaan sisältyvät palvelut, matkaehdot ja mahdolliset matkaohjelman muutokset. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille myös mahdolliset hinnan muutokset, esim. mikäli ryhmän lopullinen koko on hyväksytyssä matkatarjouksessa ollutta henkilömäärää pienempi. Tarjous on voimassa 2 viikkoa, ellei ole toisin sovittu. Hinnat ja varaukset ovat voimassa sitoumuksetta kunnes asiakas vahvistaa matkan maksamalla ennakkomaksun.

Ilmoittautuminen ja maksut

Ennakkomaksu on pääsääntöisesti 10 % koko varauksen hinnasta ja erääntyy maksettavaksi 7 vuorokauden sisällä siitä, kun tarjous on hyväksytty. Mikäli ennakkomaksu on yllä mainittua suurempi tai pienempi  ja/tai erääntyy maksettavaksi aiemmin, on asiasta mainittu tarjouksessa / vahvistuksessa. Ennakkomaksun jälkeen varaus on molempia osapuolia sitova.

Ryhmän loppulasku erääntyy maksettavaksi viimeistään kuukautta ennen matkan alkua, ellei toisin ole sovittu. Mikäli maksua ei ole eräpäivään mennessä suoritettu, on matkanjärjestäjällä oikeus ilman eri ilmoitusta peruuttaa matka. Laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita peruuttamista, vaan peruutuksesta on ilmoitettava erikseen matkaa hoitavalle Travelinmanin henkilölle.

Laskutus

Kun ryhmä laskutetaan yhteisellä kertalaskulla, erillistä palvelumaksua ei peritä. Mikäli jokainen lähtijä laskutetaan erikseen, perimme palvelumaksun 10 € / lasku. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen informoimaan ryhmän jäseniä mahdollisesta palvelumaksusta.

Nimilista

Ryhmän lopullinen osallistujalista huone- ja/tai hyttijakoineen, lähtöpaikkoineen sekä erityistoivomuksineen tulee toimittaa Travelinmanille viimeistään 31 vuorokautta ennen matkan alkua, ellei toisin kirjallisesti sovita.

Passi, viisumi ja terveysmääräykset

Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen omalla kustannuksellaan itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistukset jne.) sekä vakuutusturvasta, jonka katsoo matkalla tarvitsevansa. Muita kuin Suomen ja EU-alueen kansalaisia pyydetään ilmoittamaan kansalaisuutensa, mikäli toivovat apua matka-asiakirjamääräysten selvittämisessä. Tarkempia tietoja matkustusasiakirjoista on saatavissa Ulkoministeriön internet – sivuilta formin.fi -> Palvelut sekä kunkin kohdemaan edustuston omilta internet – sivuilta. Kehotamme tarkistamaan tiedot vielä ennen lähtöä, koska maakohtaiset säännökset saattavat muuttua lyhyessäkin ajassa.

Matkustaja on itse vastuussa matkanjärjestäjän ohjeita noudattaen omalla kustannuksellaan hankkimaan matkakohteessa tarvittavat rokotukset. Matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa tutustumaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) internet – sivuilta www.thl.fi löytyviin maakohtaisiin rokotus- ja terveysmääräyksiin.

Matkustajan tekemät muutokset ja peruutukset

Ryhmän yhteyshenkilön on ilmoitettava muutoksesta tai peruutuksesta viivytyksettä. Muutos tai peruutus astuu voimaan sillä hetkellä, kun matkanjärjestäjä vahvistaa vastaanottaneensa muutoksen tai peruutuksen.

Valmismatkalain 15 § 1.momentin 3.kohdan sekä YVE:n 5.1 kohdan mukaisesta peruutuksesta ja muutoksesta peritään toimistokuluna 20€ / henkilö, mikäli matkan hinta on alle 200€ ja 50€ / henkilö, mikäli matkan hinta on vähintään 200€. Tämän lisäksi peritään matkanjärjestäjälle aiheutuneet todelliset kulut, jotka jäävät kokonaan tai pääosin matkanjärjestäjän kannettavaksi sen vuoksi, että matkaa tai siihen liittyviä lisäpalveluja ei voi saada myydyksi toiselle matkan yksilöllisyyden tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia. Ryhmän yhteyshenkilön on viivytyksettä toimitettava luotettava selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta.

Muista syistä tapahtuvista peruutuksista ja muutoksista perimme toimistokulun 50€ / henkilö sekä matkanjärjestäjälle aiheutuneet todelliset kulut. Perittävät kulut ovat kuitenkin enintään matkan koko hinta.

Kohdasta 6 poikkeavat matkakohtaiset muutos- ja peruutusehdot ilmenevät tarjouksesta/vahvistuksesta.

Matkan toteutuminen ja ryhmän koon vaikutus hintaan

Ryhmämatkojen toteutumiseen vaaditaan aina vähimmäismäärä matkustajia. Määrä ilmenee tarjouksesta/vahvistuksesta. Mikäli matkatarjous on laskettu tietyllä lähtijämäärällä ja matkan lopullinen lähtijämäärä on tarjouksessa/vahvistuksessa ilmoitettua pienempi, on matkanjärjestäjällä oikeus hinnan korotukseen. Mikäli yhteyshenkilö ei hyväksy hinnankorotusta, on matkanjärjestäjällä oikeus peruuttaa matka, jolloin matkasta maksettuja suorituksia ei palauteta. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan myös tästä kohdasta johtuvat muutokset ryhmän jäsenille.

Matkanjärjestäjän oikeus tehdä muutoksia

Travelinman ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista. Matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintojaan sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli viranomaisten tai kuljetusyhtiöiden vahvistamissa hinnoissa tai valuuttakursseissa tapahtuu korotuksia. Emme vastaa tullimuodollisuuksista tms. johtuvista muutoksista, painovirheistä, emmekä matkakohteen luonnonolosuhteista.

Matkajärjestelyihin voidaan tehdä kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia, joihin matkustaja on voinut matkakohteen tai sen luonteen perusteella kohtuudella varautua. Tällaiset muutokset eivät ole virheitä eivätkä oikeuta matkustajaa matkan peruuttamiseen tai saamaan hyvitystä matkasta. Virheitä eivät ole esimerkiksi aikataulumuutokset tai hotellin vaihtuminen toiseen samantasoiseen, jos sijainti ja muut palvelut eivät olennaisesti muutu.

 

 

Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa tai keskeyttää matka

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa tai keskeyttää matka ylivoimaisen esteen johdosta (kuljetuksen estävä lakko, luonnonmullistus, poikkeustila, yms.), jolloin matkanjärjestäjä palauttaa matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaavan osan matkan hinnasta.

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa liityntäbussikuljetus viimeistään 3 vrk ennen matkan alkua ja muuttaa matka alkavaksi satamasta tai päättymään satamaan. Liityntäkuljetus voidaan muuttaa viimeistään 3 vrk ennen matkan alkua tapahtuvaksi muulla tavalla kuin tilausajobussilla (esim. junalla tai pikavuorobussilla). Edellä oleva ei koske ryhmälle erikseen tilattua tilausajoa.

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka tai matkaan liittyvä lisämaksullinen retki riittämättömän osanottajamäärän vuoksi. Peruuttamisesta on ilmoitettava viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua paitsi risteilymatkojen sekä lisämaksullisten retkien osalta 3 vrk ennen matkan alkua. HUOM! Ilman kotimaan liityntäkuljetusta olevat risteilymatkat eivät kuulu valmismatkalain piiriin.

Matkustajan vastuu

Kadotetuista matkalipuista tai muuten käyttämättä jääneistä matkapalveluista ei suoriteta hyvitystä. Mikäli matkustaja myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, vastaa matkustaja itse kuljetuksesta.

Vahingonkorvausvastuun rajoitus

Matkanjärjestäjä noudattaa lentomatkojen osalta ilmakuljetussopimuslain ja ilmakuljetuslain mukaista vastuunrajoitusta, sekä merikuljetusten osalta merilain mukaista vastuunrajoitusta, jolloin matkustajan on eräissä tapauksissa osoitettava, että kuljetusvahinko on johtunut matkanjärjestäjän/kuljetusyhtiön huolimattomuudesta. Matkanjärjestäjä pidättää itselleen oikeuden rajoittaa vahingonkorvausvastuun esine- ja varallisuus vahingoissa. Tällöin matkanjärjestäjä ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Vakuutukset

Travelinman ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajien omaisuutta kohdanneista vahingoista. Kehotamme matkustajaa ottamaan jo matkan varausvaiheessa matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus. Vakuutusten kattavuudessa voi olla eroja. Kehotamme matkustajaa tarkistamaan, onko vakuutukseen liittyvä peruutusturva riittävä. Pyydämme tarkistamaan ottamaanne vakuutukseen mahdollisesti sisältyvän vastuunrajoituslausekkeen, joka saattaa lisätä matkustajan omaa vastuuta.

Travelinmanin vastuunrajoitus

Travelinman ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista tai esitteissä ja
http://www.travelinman.fi   – internet sivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä. Tämä koskee kaikkia hintoja, alennuksia, lähtöpäiviä, laivoja, lentoja, hotelleja jne.  Travelinman ei vastaa esitteissä tai
www.traveliman.fi  – internet sivuilla esiintyvien yhteistyökumppaneiden Internet – linkkien tai URL – osoitteiden tietosisällöstä.

 

 

 

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Travelinman:n asiakastiedot tallennetaan asiakas- ja markkinointirekisteriimme henkilötietolainsäädännön puitteissa. Travelinman käyttää asiakas – ja markkinointirekisteriä markkinointitoimenpiteisiin ja – tutkimuksiin. Tiedot säilytetään varausjärjestelmässämme ja ainoastaan tarpeellisia matkaan liittyviä tietoja luovutetaan yhteistyökumppaneillemme. Asiakas voi milloin tahansa pyytää omien tietojensa poistamista asiakas- ja markkinointirekisteristämme lähettämällä tästä kirjallisen tiedon Travelinman:lle.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Travelinman (ellei tarjouksessa/vahvistuksessa ole toisin mainittu)

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Valvova viranomainen:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

PL 5

0053 Helsinki

puh. 029 505 3000

http://www.kkv.fi